Čišćenje i kontrola dimnjaka i dimovoda

DIMNJAČAR D.O.O.

Čišćenje i kontrola
dimnjaka i dimovoda


Kod čišćenja i kontrole dimnjaka i dimovoda koristimo najmoderniju opremu, sredstva i uređaje.
Redovno održavanje dimnjaka i dimovoda nužno je potrebno zbog osiguravanja nesmetanog odvođenja dimnih plinova iz prostorija te ostvarivanja sigurnosti korisnika, materijalnih vrijednosti i zaštite okoliša.

TEHNIČKA SVOJSTVA DIMNJAKA

Članak 9. Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama

 1. Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti takva da, tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje dimnjaka, on podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje iz okoliša, tako da tijekom izvođenja i uporabe dimnjaka:
  • predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče rušenje ili oštećenje dimnjaka,
  • ne prouzroči, prenese i/ili širi požar,
  • ne proizvode buku preko dozvoljene razine prema posebnom propisu,
  • uslijed odvođenja (oslobađanja) dimnih plinova iz ložišta ne budu ugrožena higijena, zdravlje ljudi i okoliš,
  • se izbjegnu moguće ozljede korisnika,
  • potrošnja energije bude jednaka propisanoj razini ili manjoj od nje.
 2. Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, tehnička svojstva dimnjaka moraju biti usklađena s uređajem za loženje i njemu pripadajućom priključnom cijevi i/ili gorivom, koji se namjerava priključiti na dimnjak.
 3. Tehnička svojstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem dimnjaka u skladu s odredbama ovoga Propisa.
 4. Očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka iz stavka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem dimnjaka u skladu s odredbama ovoga Propisa.

ODRŽAVANJE DIMNJAKA

Prilog D Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama

D.3. Održavanje dimnjaka

D.3.1. Radnje vezane za održavanje dimnjaka treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredbi iz Priloga A, B i C ovoga Propisa.

D.3.2. Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali najmanje jednom godišnje.

D.3.2.1. Način obavljanja redovitih pregleda u svrhu održavanja dimnjaka određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:

 • vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,
 • tlačnu probu u slučaju sumnje,
 • usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

D.3.2.2. Pregled dimnjaka sukladno odredbi točke D.3.2.1. ovoga Priloga provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

D.3.2.3. Prigodom pregleda dimnjaka iz točke D.3.2.1. i D.3.2.2. ovoga Priloga dimnjak se obvezno čisti primjereno vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

D.3.2.4. Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije. Izvanredni pregled dimnjaka uključuje ispitivanja dimnjaka odgovarajućom primjenom norme HRN EN 13216-1 odnosno norme HRN EN 1859, te normi na koje norme upućuju kao i odredbi ovoga Priloga i posebnih propisa.

D.3.2.5. U slučaju iz točke D.3.2.4. ovoga Priloga, pregled nosive konstrukcije dimnjaka provodi se prema odredbama posebnih propisa

D.3.3. Zamjena dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na zatečena tehnička svojstva građevine koja nisu u vezi s odvođenjem dimnih plinova tim dimnjakom.

D.3.3.1. Predgotovljena dimovodna cijev iz točke D.3.3. ovoga Priloga mora ispunjavati uvjete određene Prilogom »B« ovoga Propisa.

D.3.3.2. Tehnička uputa proizvođača za zamjenu dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi, te sama ugradnja predotovljene dimovodne cijevi mora biti takva da dimnjak nakon ugradnje predgotovljene dimovodne cijevi ispunjava zahtjeve iz ovoga Propisa.

D.3.3.3. Dokumentaciju o pregledima iz točke D.3.2. te ugradnji pregotovljene dimovodne cijevi iz točke D.3.3. ovoga Priloga kao i drugu dokumentaciju o održavanju dimnjaka dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.


Dimnjačarska oprema

Primjeri nepravilnosti uočenih pri kontroliNepravilan rad dimnjaka 

Začepljeni dimnjaci