Povratak na početnu stranicuSadržaj stranica  
           
Dimnjačar d.o.o. - Rijeka - dimnjačar, sanacija dimnjaka
Dimnjačar d.o.o. Rijeka
O nama

O nama

Usluge

Usluge

Komunalna djelatnost

Komunalna djelatnost

Kontakt

Kontakt

 
Komunalna djelanost
Zakoni
Propisi
Koncesijska područja
Dimnjačarski poslovi
Kada zvati dimnjačara
   
Zakoni
 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N., br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12),
 2. Zakon o koncesijama (N.N., br. 143/12),
 3. Zakon o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10),
 4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 56/10),
 5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N., br.91/96),
 6. Zakon o zaštiti potrošača (N.N., br.41/14).

Donošenjem ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (N.N., br.26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) dimnjačarski poslovi uvršteni su u komunalne djelatnosti i obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji koji se sklapa s jedinicom lokalne samouprave.

Komunalne djelatnosti

Članak 3.
Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su:

 1. opskrba pitkom vodom,
 2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 3. opskrba plinom,
 4. opskrba toplinskom energijom,
 5. prijevoz putnika u javnom prometu,
 6. održavanje čistoće,
 7. odlaganje komunalnog otpada,
 8. održavanje javnih površina,
 9. održavanje nerazvrstanih cesta,
 10. tržnice na malo,
 11. održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova,
 12. obavljanje dimnjačarskih poslova,
 13. javna rasvjeta.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Donošenjem ZAKONA O KONCESIJAMA (N.N., br. 143/12) uređeni su postupci davanja koncesije, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja i prestanka koncesije te druga pitanja u vezi s koncesijama.

Predmet koncesije

Članak 4.

  (1) Koncesija se može dati u različitim područjima i za različite djelatnosti, a naročito:

 1. za eksploataciju mineralnih sirovina,
 2. za korištenje voda i javnog vodnog dobra,
 3. za pravo lova u državnim lovištima i uzgajalištima divljači,
 4. na pomorskom dobru,
 5. na poljoprivrednom zemljištu,
 6. za pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode, te za korištenje drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata,
 7. za igre na sreću,
 8. u području energetike,
 9. za obavljanje linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza,
 10. za luke,
 11. za javne ceste,
 12. za javni prijevoz,
 13. za zračne luke,
 14. u području sporta,
 15. na kulturnim dobrima,
 16. za komunalne djelatnosti,
 17. u području željeznica,
 18. za gospodarsko korištenje žičare,
 19. za djelatnosti gospodarenja otpadom te
 20. u području turizma.
 21. (2) Koncesija se ne može dati na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i na drugim dobrima utvrđenim posebnim propisima.

  (3) Uvjeti, postupak, način i druga pitanja od značaja za davanje koncesija za pojedino područje ili djelatnost iz stavka 1. ovog članka uređuju se posebnim zakonom.

Donošenjem ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (N.N., br. 92/10) propisane su obveze vlasnika odnosno korisnika i upravitelja zgrade u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju dimnjaka i ložišta, ventilacijskih i plinskih instalacija i sl.

Članak 38.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

ZAKON O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA (N.N., br. 56/10)

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

(1) Operator može puniti plinom plinsku instalaciju, samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine sukladno tehničkoj dokumentaciji plinske instalacije.

(2) Operator, prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera, produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, a najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(3) Potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevine ili dijela građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a operator u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(4) Potrošač, po prethodnoj najavi operatora ili ovlaštene pravne ili fizička osobe, dužan je omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka u cilju dobivanja ispitnog izvještaja.

(5) Ispitivanje plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, po propisanom postupku od strane operatora, pored operatera, može obavljati i od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba ili stručna služba potrošača o čemu se izdaje ispitni izvještaj.

(6) Ispitni izvještaj sadrži:

 • naziv tvrtke koja je obavila ispitivanje,
 • naziv vlasnika, odnosno korisnika plinske instalacije, datum ispitivanja i popis ispitivača,
 • podatke o plinskoj instalaciji i podatke o prostorijama gdje je postavljena plinska instalacija (projektirano i nađeno stanje i datum zadnjeg izvještaja),
 • tlocrt objekta s ucrtanom plinskom instalacijom i/ili shematski prikaz plinske instalacije,
 • popis korištenih uređaja i metode ispitivanja,
 • popis dokaza o održavanju u ispravnom stanju plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, odnosno nalaza pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara,
 • rezultate ispitivanja s navođenjem možebitno utvrđenih nedostataka,
 • zaključak s utvrđenim rokom ponovnog ispitivanja.

(7) Jedan primjerak ispitnog izvještaja dostavlja se potrošaču, a drugi operatoru koji se čuva u evidenciji do ponovnog ispitivanja.

(8) Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija te o osposobljavanju djelatnika koji neposredno obavljaju ta ispitivanja, mora se temeljiti na priznatim tehničkim pravilima, kao i uvjete za dobivanje i oduzimanje ovlaštenja iz stavka 5. ovoga članka na temelju praćenja kakvoće ispitivanja od strane ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba, propisuje operator uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(9) Operatori mogu sporazumno međusobno priznavati ispitne izvještaje.

(10) Cijena pružanja usluga ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka mora se javno objavljivati i biti usklađena s posebnim propisima.

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (N.N., br. 91/96)

Dužnost održavanja
Članak 80.

(1) Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine dužan je za taj stan, odnosno drugu samostalnu prostoriju, te za njima namijenjene uređaje, osobito svjetlovodne, plinovodne, vodovodne, toplovodne i sanitarne naprave, kao i sve druge pripatke toga posebnoga dijela brinuti se i tako ih održavati da drugim suvlasnicima ne nastane nikakva šteta.

(2) Za svu štetu koju drugi suvlasnici pretrpe u svezi s izvršavanjem dužnosti iz stavka 1. ovoga članka, ili zbog njezina neizvršavanja, odgovara im onaj suvlasnik čija je to bila dužnost održavanja, a ako je to bila dužnost više suvlasnika - oni odgovaraju za tu štetu solidarno.

(3) Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine dužan je dopustiti pristup u stan, odnosno prostoriju i njihovu uporabu, ako je to potrebno za održavanje zajedničkih dijelova nekretnine; imovinsku štetu koju u svezi s time pretrpi dužni su mu primjereno naknaditi suvlasnici solidarno.

Troškovi cijele nekretnine
Članak 89.

(1) Troškove za održavanje i za poboljšavanje nekretnine snose svi suvlasnici nekretnine razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, ako nije drukčije određeno.

(2) Doprinose za zajedničku pričuvu radi pokrića troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova snose svi suvlasnici razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, ako nije drukčije određeno.

(3) Suvlasnici mogu odrediti drukčiji ključ raspodjele troškova i doprinosa zajedničkoj pričuvi nego u stavku 1. i 2. ovoga članka, i to:

 • odlukom većine suvlasničkih dijelova, kad je riječ o troškovima za održavanje onih uređaja nekretnine koji nisu u podjednakom omjeru korisni svim suvlasnicima, kao što su troškovi za dizalo, centralno grijanje i dr., ako takvu odluku opravdavaju različite mogućnosti pojedinih suvlasnika da te uređaje rabe i nemogućnost utvrđivanja stvarnoga potroška svakoga pojedinoga suvlasnika,
 • suglasnom odlukom svih suvlasnika, u pisanom obliku, glede svih ostalih troškova za održavanje i poboljšavanje nekretnine te doprinosa zajedničkoj pričuvi.

(4) Svaki suvlasnik može zahtijevati od suda da utvrdi odgovara li način raspodjele troškova pravilu iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka i je li valjana odluka iz stavka 3. ovoga članka, a kad nema valjane odluke o raspodjeli troškova za održavanje onih uređaja nekretnine koji nisu u podjednakom omjeru korisni svim suvlasnicima, da po pravednoj ocjeni utvrdi ključ za raspodjelu troškova s obzirom na različitu mogućnost uporabe tih uređaja.

(5) Odredbe suvlasnika o ključu raspodjele troškova iz stavka 3. ovoga članka, ako su potpisi suvlasnika javno ovjerovljeni, kao i pravomoćne odluke suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova po pravdenoj ocjeni, zabilježit će se na zahtjev u zemljišnoj knjizi.

(6) Ako troškovi za nekretninu budu podmireni iz zajedničke pričuve u skladu s njezinom namjenom, oni se neće dijeliti na suvlasnike koji su uplatili svoje doprinose u tu pričuvu.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (N.N., br. 41/14)

Pisani prigovor
Članak 10.

(1) Trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(2) Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

(3) Trgovac je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Osim obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(6) Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Neplaćena dospjela novčana potraživanja
Članak 15.

(1) Izdavanje opomene radi naplate neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja nije dopušteno naplaćivati.

(2) Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na računu istaknuti iznos neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja.

(3) U vezi s osporenim neplaćenim dospjelim novčanim potraživanjima, trgovcu koji pruža javnu uslugu, nije dopušteno pokretanje postupka prisilne naplate do okončanja sudskog ili izvansudskog postupka.

Reklamacije potrošača – korisnika javnih usluga
Članak 25.

(1) Tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga dužna je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje na lokalnom području, te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

(3) Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za pojedine djelatnosti koje obavljaju trgovci koji imaju do pet zaposlenih može se pri Hrvatskoj obrtničkoj komori ili Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

(5) Po primitku odgovora na pisani prigovor iz članka 10. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, a koji se odnosi na javne usluge, potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(6) Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

(7) U vezi s prigovorom, odnosno reklamacijom koja se odnosi na javne usluge, potrošač može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke iz stavka 5. ovoga članka te postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga.

(8) Savjetodavno tijelo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i povjerenstvo za reklamacije potrošača iz stavaka 3. i 4. ovoga članka financira tijelo, odnosno trgovac koji ga osniva sukladno svojim internim aktima.Kontakt
Dimnjačar d.o.o.
Vodovodna 37
51000 Rijeka

T. 051.334.892
T. 051.213.604
F. 051.213.615
E.
Radno vrijeme
Radnim danom
od 7,30 do 15,30 sati
Pitanja
Imate pitanje vezano uz Vaš dimnjak ili ložište?

Obratite nam se s Vašim pitanjem svaki radni dan na telefon 051.334.892 od 9 do 14 sati ili putem e-mail poruke

Dimnjačar d.o.o. s Vama od 1957.  
adidas has unveiled the “Broadway Express” collection, including special editions of the D Rose 5 Boost,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 Crazy 8 and Crazy 2. Drawing inspiration from the famous New York City subway line,NIKE AIR MAX 2016 each shoe features metallic silver uppers with additional hits of yellow and black throughout.NIKE AIR FOAMPOSITE ONE The D Rose 5 Boost features a silver mesh SPRINT WEB upper with a metallic silver mud guard,MBT Garissa Women while yellow accents highlight key elements of the shoe including the outsole, laces and tongue logo; the Crazy 8 sports a metallic silver upper with black piping and tongue,NIKE PRESTO FLIEGE alongside yellow accents that highlight the outsole and logos; and the Crazy 2 boasts a synthetic metallic silver and black mesh upper with yellow accents highlighting the laces, three stripes and adidas logo.NIKE AIR FORCE 1 FLYKNIT The adidas “Broadway Express” collection will be available online and a select retailers beginning January 8.Toronto-based rapper Jazz Cartier has released his latest album,AIR JORDAN 23 Hotel Paranoia, the follow-up to last year’s Marauding in Paradise. Jazz indicated on social media that Hotel Paranoia would be available come February – although not many were expecting it to arrive on the first of the month. The 16-track record is executive produced by Cartier, with additional production courtesy of studio partner Lantz; both are the only ones to receive credit on the album, with the exception of River Tiber,Nike Air Max 1 Ultra SE who lends vocals to “Tell Me.NIKE AIR MAX 90” Musically, Cartier demonstrates a maturation, both in the way he composes his beats and in his writing style. Stream Hotel Paranoia below and check out our recent quick-fire Q&A with the up-and-comer.AIR JORDAN 29 .